Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KG Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000427844 (dalej „Administrator”).

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@kristensen.com.pl;
 2. listownie: na adres KG Poland Sp. z o.o., 00-526 Warszawa ul. Krucza 16/22, z dopiskiem „RODO”.

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza kontaktowego są przetwarzane w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 2. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub zgód, dane mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. przekazania informacji dotyczącej inwestycji mieszkaniowej, lub
  2. udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub
  3. w celu przesyłania informacji handlowych przez KG Poland Sp. z o.o. na wskazany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego dotyczących inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez spółki z grupy Kristensen, których wykaz znajduje się na stronie www.kristensen.com.pl , lub
  4. w celu kontaktu telefonicznego, podczas którego zostaną przekazanie informacji dotyczące inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez spółki z grupy Kristensen, których wykaz znajduje się na stronie www www.kristensen.com.pl, lub
  5. udostępnienia danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu do doradców kredytowych współpracujących z KG Poland Sp. z o.o.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora Pani Pana danych dla celów marketingowych oraz brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej.

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe

 1. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:
  1. podmiotom realizującym na zlecenie Administratora wysyłkę informacji i materiałów reklamowych,
  2. podmiotom realizującym na zlecenie Administratora połączenia telefoniczne,
  3. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępnione doradcom kredytowym za Pani/Pana zgodą i we wskazanych powyżej celach.

4. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu przekazania informacji zgodnie z Pani/Pana zapytaniem, zaś w zakresie pozostałych zgód do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody.

5. Uprawnienia osoby

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody lub zgód w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.